Thông báo về việc đăng ký và xét tốt nghiệp đại học Vừa làm vừa học đợt 1/2022 (xem tại đây)