Tuyển sinh Văn bằng 1 Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 2 Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Liên thông đúng ngành, ngành gần, khác ngành: Xét tuyển
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Liên thông đúng ngành, ngành gần, khác ngành: Xét tuyển
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Chức năng của Phòng Đào tạo thường xuyên

 1. Tham mưu Hiệu trưởng và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý sinh viên đại học Vừa làm vừa học theo các loại hình đào tạo: Văn bằng 1, Văn bằng 2, Liên thông cao đẳng, Liên thông trung cấp; các chương trình đào tạo ngắn hạn.
 2. Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch phát triển hình thức đào tạo đại học Vừa làm vừa học, đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu xã hội.


Nhiệm vụ của Phòng Đào tạo thường xuyên

 1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, xác định nhu cầu của xã hội, làm cơ sở tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch phát triển hình thức đào tạo đại học Vừa làm vừa học (ĐHVLVH), đào tạo ngắn hạn.
 2. Thực hiện liên kết đào tạo ĐHVLVH, đào tạo ngắn hạn giữa Trường với các địa phương, các cơ sở đào tạo theo quy định.
 3. Thực hiện công tác tuyển sinh ĐHVLVH hàng năm: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, xác định chỉ tiêu, lập thông báo tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, xử lý dữ liệu tuyển sinh, trình Hội đồng tuyển sinh xét tuyển, tổ chức nhập học. Phối hợp với Phòng Marketing – Truyền thông tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh.
 4. Phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan trong và ngoài Trường đề xuất xây dựng và tìm nguồn nhân lực giảng dạy cho các chương trình đào tạo ngắn hạn.
 5. Chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ Khai giảng, Lễ Tốt nghiệp và trao bằng, chứng chỉ cho người học.
 6. Tổ chức quản lý người học trong quá trình đào tạo.
 7. Cấp Giấy Chứng nhận sinh viên, Chứng nhận kết quả học tập (tiếng Việt, tiếng Anh),  bản sao bằng tốt nghiệp từ Sổ gốc cấp văn bằng (tiếng Việt, tiếng Anh), Bảo lưu kết quả tuyển sinh, kết quả học tập; Phối hợp với các đơn vị liên quan làm thẻ sinh viên và cấp thẻ sinh viên.
 8. Tổ chức quản lý và thông báo kết quả học tập cho sinh viên ĐHVLVH. Lưu trữ các bảng điểm gốc, hồ sơ tổ chức thi tốt nghiệp, Anh văn đầu ra, Tin học đầu ra và các danh sách sinh viên liên quan theo quy định.
 9. Xử lý học vụ: Tổ chức đăng ký học phần, xét chuyển khóa, chuyển trường, chuyển hệ, chuyển điểm, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp (đối với các khóa đào tạo theo niên chế), xét tốt nghiệp; Đầu mối thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên ĐHVLVH.
 10. Thực hiện công tác xác minh bằng đầu vào, đầu ra; bảng điểm xét miễn học phần; văn bằng, chứng chỉ dùng để xét công nhận đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản (Tin học đầu ra).
 11. Xây dựng các quy trình thực hiện công tác chuyên môn của đơn vị; Định kỳ, rà soát, cập nhật, tham mưu Hiệu trưởng xây dựng quy chế, quy định liên quan lĩnh vực tuyển sinh, quản lý đào tạo ĐHVLVH; đào tạo ngắn hạn.
 12. Phối hợp với Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí xây dựng kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, lịch thi, tổ chức thi kết thúc học phần, tốt nghiệp, Anh văn đầu ra, Tin học đầu ra.
 13. Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán về công tác tài chính liên quan đến tuyển sinh, đào tạo ĐHVLVH: Xây dựng các phương án tài chính cho các khóa đào tạo tại các đơn vị liên kết, thanh toán, quyết toán, lập dự toán các khoản thu, chi liên quan.
 14. Phối hợp với các đơn vị liên quan về công tác tài chính, tổ chức thi, cấp chứng chỉ cho người học các chương trình đào tạo ngắn hạn.
 15. Ký hợp đồng đào tạo các chương trình đào tạo ngắn hạn với các đơn vị có nhu cầu.
 16. Tiếp nhận và xử lý các văn bản, đơn, thư liên quan đến công tác đào tạo ĐHVLVH.
 17. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê, tổng hợp kịp thời theo yêu cầu của Trường.
 18. Quản trị hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được Trường giao.
 19. Thực hiện những công việc khác do Hiệu trưởng phân công.