Lịch thi kết thúc học phần hệ Vừa làm vừa học Tháng 12/2021 tại TP.HCM và tại tỉnh, Đơn vị liên kết

1. Tại TP.HCM (xem tại đây)

2. Tại tỉnh, Đơn vị liên kết (xem tại đây)