Thông báo tuyển sinh Liên thông từ đại học (Văn bằng 2) đợt 1 năm 2022 đại học Vừa làm vừa học, mở tại Phân hiệu trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long (ký hiệu khóa: K2022 VB2/Vĩnh Long 1)