Thông báo tuyển sinh văn bằng 1 đại học Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2022 mở tại Phân hiệu trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long (ký hiệu khóa: K2022 VB1/Vĩnh Long 1)