Thông báo tuyển sinh Liên thông từ đại học (Văn bằng 2) đợt 1 năm 2022 đại học Vừa làm vừa học, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (ký hiệu khóa: K2022 VB2/TP1)